Organizing Committee

Kiyomi Kakiuchi (NAIST)
Koichi Fukase (Osaka U.)
Jun-ichi Yoshida (Natl. Inst. Technol., Suzuka Col.)
Yasuhiro Uozumi (IMS)

Shuji Akai (Osaka U.)
Hideki Amii (Gunma U.)
Mahito Atobe (Yokohama Natl. U.)
Naoto Chatani (Osaka U.)
Takayuki Doi (Tohoku U.)
Takahide Fukuyama (Osaka Pref. U.)
Yukari Fujimoto (Keio U.)
Mitsutaka Goto (Takeda Pharm. Co., Ltd.)
Toshiyuki Hamura (Kwansei Gakuin U.)
Hiroshi Ikeda (Osaka Pref. U.)
Yasushi Imada (Tokushima U.)
Toshiyuki Itoh (Tottori U.)
Toshiyuki Iwai (Osaka Res. Inst. Ind. Sci. Technol.)
Fumitoshi Kakiuchi (Keio U.)
Nobuaki Kambe (Osaka U.)
Akio Kamimura (Yamaguchi U.)
Hirofumi Kuroda (Eisai Co., Ltd.)
Toshiaki Mase (JST)
Seijiro Matsubara (Kyoto U.)
Masahiro Miura (Osaka U.)
Atsunori Mori (Kobe U.)
Hajime Mori (Ind. Tech. Ctr. Wakayama Pref.)
Masahiro Murakami (Kyoto U.)
Aiichiro Nagaki (Kyoto U.)
Fumi Nagatsugi (Tohoku U.)
Masaharu Nakamura (Kyoto U.)
Masahisa Nakada (Waseda U.)
Kosuke Namba (Tokushima U.)
Akiya Ogawa (Osaka Pref. U.)
Kouichi Ohe (Kyoto U.)
Hiroaki Ohno (Kyoto U.)
Takashi Ohshima (Kyushu U.)
Akihiro Orita (Okayama U. Science)
Ilhyong Ryu (NCTU)
Tadahisa Sato (Nano Innov. Lab. Co., Ltd.)
Makoto Shimizu (Mie U.)
Shoichi Shimizu (Nihon U.)
Michinori Suginome (Kyoto U.)
Seiji Suga (Okayama U.)
Masashi Taga (Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.)
Kiyosei Takasu (Kyoto U.)
Masami Takayama (Shionogi & Co., Ltd.)
Katsunori Tanaka (Riken)
Masahiro Takeda (Sumitomo Chemical Co., Ltd.)
Keiji Tanino (Hokkaido U.)
Yoshito Tobe (Osaka U.)
Akimori Wada (Kobe Pharm. U.)
Shigeru Yamago (Kyoto U.)
Makoto Yasuda (Osaka U.)
Hidetoshi Yamada (Kwansei Gakuin U.)
Hideki Yorimitsu (Kyoto U.)